Moment för övningskörning

För att säkert hantera en bil i trafiken övas en rad olika moment. Först går vi igenom den grundläggande informationen om ett fordon och hur den manövreras. Nästa steg är att ge sig ut i trafiken och få praktisk erfarenhet. Det sista momentet är likt B-Körkort att du tar ett teori och praktikprov.

Manövrering, fordon och miljö

Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven skall lära sig att manövrera fordonen och göra detta på ett säkert och miljövänligt sätt anpassat till fordonens längd, bredd, höjd, vikt och last. Samtidigt skall eleven utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga att göra detta.

I detta ingår att eleven skall lära sig fordonens konstruktion, funktion, olika skyddssystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. Dessutom skall eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker körning.

Körning i olika trafikmiljöer

Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens förmåga att köra fordonen på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika förhållanden. Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmarginaler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer.

I detta ingår att eleven skall anpassa sin körning som t.ex. hastighet och placering, utifrån de omständigheter som råder. Momentet syftar dessutom till att ge kunskap om och förståelse för varför trafikregler finns och hur de skall följas.

Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att förmedla kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka.

Resande med bil och tillkopplat släpfordon i speciella sammanhang

Momentet resande med bil och tillkopplat släpfordon i speciella sammanhang syftar till att ge eleven kunskap om betydelsen av att planera sitt resande med avseende på t.ex. vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en resa skall genomföras. Kunskapen skall kunna användas för att resa så miljövänligt som möjligt samtidigt som resande under riskfyllda förhållanden som tät trafik, halt väglag, dåligt väder etc., undviks.

Dessutom syftar momentet till att förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av alkohol, trötthet etc., ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt med god bilkörning.

Moment utbildningskort BE

1. Körtällning, reglage, isär-ihopkoppling
a) Stol och bälte
b) Reglage
c) Ihop och isärkoppling

2. Inledande manövrering
a) Start och stannande
b) Krypkörning och styrning

3. Växling
a) Uppväxling
b) Bromsning
c) Nerväxling

4. Lutning
a) Motlut
b) Medlut

5. Manövrering
a) Backning, körgård (manöverprov)
b) Vändning
c) Parkering
6. Vård och kontroll
a) Funktion och vård
b) Säkerhetskontroll
c) Last

7. Samordning och bromsning
a) Avsökning och riskbedömning
b) Samordning och motorik
c) Acceleration
d) Hård bromsning
8. Inledande tätort
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Placering
d) Väjningsregler

9. Mindre landsväg
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Placering
d) Väjningsregler
e) Järnvägskorsning

10. Stadstrafik
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Högerregel
d) Huvudled
e) Trafiksignal
f) Enkelriktad trafik
g) Cirkulationsplats
h) Körfält
i) Vändning och parkering

11. Landsväg
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Placering
d) Påfart och avfart
e) Omkörning
f) Vändning och parkering

12. Motorväg
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Motorväg
d) Motortrafikled

13. Mörker
a) Avsökning och riskbedömning
b) Hastighetsanpassning
c) Mörkerdemonstration
d) Möte
e) Omkörning
f) Parkering
g) Nedsatt sikt

14. Halt väglag
a) Trafikövningsplats (utgår)
b) Väg

15. Stadstrafik / Landsväg
a) Tillämpning
b) Egen utbildningskontroll

16. Utbildningskontroll